Priyanka Goyal, & Dhruv Mishra. (2022). Ayurvedic Management on Manoavsada (Depression): Case Report. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 10(5), 69-73. https://doi.org/10.47070/ijapr.v10i5.2349