Parvathy B, Neelakanta J Sajjanar, & Gopalakrishna G. (2021). NUTRITION IN AYURVEDA WITH SPECIAL REFERENCE TO NITYASEVANEEYA AND ANITYASEVANEEYA DRAVYAS. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 9(5), 74-78. https://doi.org/10.47070/ijapr.v9i5.1887