Shalvi Sharma, Dave Hetal H, Bharathi K, Choudhary Poonam, & Dash Bhagyaranjan. (2021). PITTAJA ARTAVADUSHTI AND ITS TREATMENT: A CASE STUDY. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 9(1), 53-61. https://doi.org/10.47070/ijapr.v9i1.1709