Prashant Sakharam Bhokardankar, Sandeep Gorakh Mane, & Bhupendra Prakash Khairanar. (2019). AN OVERVIEW OF SHATAVARI (ASPARAGUS RACEMOSUS) AN AYURVEDIC DRUG . International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 7(7), 60-65. https://doi.org/10.47070/ijapr.v7i7.1256