(1)
Manisha Goyal; Govind Sahay Shukla; Ravipratap Singh; Vishvendra Singh. Pharmaceutical Standardization of Sharpunkha Kshar (Lavana): A Miraculous Hepatoprotective Drug. Int J Ayu Pharm Res 2024, 12, 74-80.