(1)
Rani Khandelwal; Chandraprabha Sharma; Harish Kumar Singhal; Dinesh Kumar Rai. Management of Shwitra (Vitiligo) Through Ayurveda. Int J Ayu Pharm Res 2024, 12, 32-38.