(1)
Kirti kumar paras; Vivek Raghuwanshi; Amber; Mohammad Aamir; Prabhas Chandra Pathak. Management of Ekkustha Through Shaman and Sodhana Therapy. Int J Ayu Pharm Res 2024, 12, 76-81.