(1)
Shashi Rekha V. Ayurveda Upachara on Amavata. Int J Ayu Pharm Res 2024, 12, 76-79.