(1)
Anjumol M; Jithesh M; Aparna PM. Schizophrenia - An Ayurvedic Management. Int J Ayu Pharm Res 2023, 11, 100-105.