(1)
Sandip Suresh Khandagale; Chaitanaya Laxman Ratnaparkhe; Samir Raju Sayyad; Vivek Dipak Shelar; Amol Vilas Supekar; Vikram Sadashiv Sarukh. A Review of Herbal Medications for the Treatment of Alopecia. Int J Ayu Pharm Res 2023, 11, 5-10.