(1)
Sharma Priyanka; Priyanka; Srivastava Alok Kumar; Tiwari Shashi Kant. Role of Shirodhara in the Management of Depression. Int J Ayu Pharm Res 2023, 11, 82-87.