(1)
Kavita Kanyal; Puspa Priyadarshini; Shambhu Kumar Suman; Pallavi Bharti; Vijay Shankar Pandey. An Applied Study of Indriya Sthana w.s.r. To Its Importance in Pariksha. Int J Ayu Pharm Res 2023, 11, 11-19.