(1)
Neha J Achary; Pankaj V. Chhayani; Kalapi B.Patel. An Integrated Approach in Management of Pemphigus Vulgaris. Int J Ayu Pharm Res 2023, 11, 6-10.