(1)
Vani Gayathri P.A; Manisha Goyal; Govind Sahay Shukla; Rajaram Agarwal; Vijay Pal Tyagi. A Comparative Pharmaceutical Study on Tiladi Churna and Tiladi Granules. Int J Ayu Pharm Res 2022, 10, 29-34.