(1)
Resmi Babu; S.TharaLakshmi. Microbial Stability of Nayopayam Pravahi Kwatha . Int J Ayu Pharm Res 2022, 10, 1-6.