(1)
Khandagale Sandip.S; Supekar Amol.V; Sarukh Vikram.S; Bhasme Prajakta.S; Shaikh Akiburrehman; Shaikh Uwes; Shaikh Fardin. Formulation and Evaluation of Herbal Neem Anti-Dandruff Shampoo. Int J Ayu Pharm Res 2023, 10, 36-41.