(1)
Kalpana Khanduri; Gunjan Sharma; Priyanka Chauhan; Ram Agochar Bhatt. A Clinical Study on Efficacy of Jivaniya Ghritapana in Shushkakshipaka (Dry Eye Syndrome). Int J Ayu Pharm Res 2022, 10, 9-14.