(1)
Lakshmi, V.; Kumar Gupta, R. AYURVEDIC CONCEPT OF LEUCORRHOEA: SWETA PRADARA. Int J Ayu Pharm Res 2015, 2.