(1)
Bandyopadhyay Sayantika; Ghosh Sukumar; Kar Pulak Kanti. A Comparative Study of Dashamooladi Nasya & Dashamooladi Ghana Vati in the Management of Vishvachi w.s.R to Cervical Spondylosis. Int J Ayu Pharm Res 2022, 10, 7-16.