(1)
Mythrey R C; Bheemreddy Myakal. Effect of Katibasti, Ksheera Basti & Vatagajankusha Rasa in Gridhrasi Vis A Vis Lumbar Spondylosis - A Case Series. Int J Ayu Pharm Res 2022, 10, 83-86.