(1)
Gaitonde Vrashank; Katti Anand. Arka Prakasha of Ravana: A Book Review. Int J Ayu Pharm Res 2022, 10, 92-94.