(1)
Anupriya P.S; Arun Pratap; Lekshmi R; Arjun Chand C P. A Critical Evaluation on Akala Palitam. Int J Ayu Pharm Res 2022, 9, 98-101.