(1)
Anjana V Mani; R Rajam. Pharmaceutical and Physico Chemical Analysis of Tuttha Bhasma. Int J Ayu Pharm Res 2021, 9, 1-8.