(1)
Mrudula Divakaran; K L Virupaksha Gupta; Saravanan B. Pharmaceutical Study of Arkamanashiladi Tailam. Int J Ayu Pharm Res 2021, 9, 9-14.