(1)
Priyadeep Raj; Indrabir Mishra; B.Swapna; P Hemantha Kumar. A Case Study on Effective Management of Abhayantra Arsha by Kshara Karma. Int J Ayu Pharm Res 2021, 9, 70-72.