(1)
Abnave Prajkta Dilip; Avalaskar Amit D. Vrikshayurved Plantation Techniques: A Review. Int J Ayu Pharm Res 2021, 9, 34-39.