(1)
Nisha Garg; Srikanta Kumar Panda. Bhramari Pranayama: A Non-Pharmacological Approach Against Current Coronavirus Disease 19 Pandemic. Int J Ayu Pharm Res 2021, 9, 97-102.