(1)
Sori Ashwini; Ravishankar Pervaje Ravishankar; Prasad B S. A Prospective Clinical Observational Study on Protocol Based Sushrutas Avasthanusar Management of Pakshagata (Ischemic Stroke). Int J Ayu Pharm Res 2021, 9, 15-21.