(1)
Gurav Vishal Prabhakar; Gannur Prasadshakti G. Role of Bala (Immunity) in Covid-19 Pandemic: An Ayurvedic Review. Int J Ayu Pharm Res 2021, 9, 69-74.