(1)
Bharat L. Jamaiwar; Shamshirkhan Pathan. RELEVANCE OF AAHAR VIDHI VIDHAN ACCORDING TO CHARAKA SAMHITA IN MODERN ERA. Int J Ayu Pharm Res 2021, 9, 50-55.