(1)
Praveen Kumar; Santosh Kumar Vishwakarma; Jai Kumar Singh. A REVIEW ON VRANOKTA CHIKITSA OF VISHAJA VRANA MENTIONED IN SUSHRUTA SAMHITA KALPASTHANA. Int J Ayu Pharm Res 2021, 9, 67-73.