(1)
Mamta Parikh; Prajapati Pradeep Kumar. ROLE OF BASE PLATFORM TO PREPARE PARPATI KALPANA W.S.R. TO RASA PARPATI. Int J Ayu Pharm Res 2021, 9, 49-52.