(1)
Khushboo Jha; Subhadra; K. Bharathi; Sonu. MANAGEMENT OF ASRIGDARA THROUGH VIRECHANA KARMA. Int J Ayu Pharm Res 2021, 8, 82-86.