(1)
Shalvi Sharma; Dave Hetal H; Bharathi K; Choudhary Poonam; Dash Bhagyaranjan. PITTAJA ARTAVADUSHTI AND ITS TREATMENT: A CASE STUDY. Int J Ayu Pharm Res 2021, 9, 53-61.