(1)
Komal Gurjar; Poonam Choudhary; K.Bharathi; B.Pushpalatha. EFFECT OF APAMARGA KSARTAIL UTTARBASTI AND PHALAGHRITA IN BILATERAL TUBAL BLOCKAGE- A CASE STUDY. Int J Ayu Pharm Res 2021, 8, 77-81.