(1)
Apila Nath M.K; N.Sudhakar; Sarojini Byadagi; Binu.M.B. HARIDRADI GANA KWATHA IN THE MANAGEMENT OF STANYA KSHAYA W.S.R TO HYPOGALACTIA - A CLINICAL STUDY. Int J Ayu Pharm Res 2020, 8, 19-24.