(1)
U.R.Sekhar Namburi*; Shubhangi Jadhav; Shobhit Kumar; Shrikant Hadole. COVID-19: AN APPLIED INTERVENTION THROUGH AYURVEDA. Int J Ayu Pharm Res 2020, 8, 23-34.