(1)
Divya Virupaksha; Krishnan N; Ajoy Viswam; Naveen B. S. CRITICAL ANALYSIS OF PURVA KARMA PRIOR TO NASYA W.S.R. SNEHA NASYA. Int J Ayu Pharm Res 2020, 8, 94-97.