(1)
Prashant Sakharam Bhokardankar*; Sandeep Gorakh Mane; Bhupendra Prakash Khairnar. REVIEW ON POTENTIAL ANTIDIABETIC DRUGS IN AYURVEDA. Int J Ayu Pharm Res 2020, 8, 74-81.