(1)
Ashrita S; Shivaprasad Hudeda. ROLE OF DEEPANA PACHANA KARMA IN MANAGEMENT OF RASAPRADOSHAJA VIKARAS. Int J Ayu Pharm Res 2020, 8, 33-38.