(1)
Barik LD*; Debnath SK; Sahu DS; Hazra J. CLINICAL EVALUATION OF APAMARGA PRATI-SHARANIYA (TEEKSHNA) KSHARA (LOCAL APPLICATION) HARITAKI CHURNA IN THE MANAGEMENT OF ARSHA (HEMORRHOIDS). Int J Ayu Pharm Res 2020, 8, 69-73.