(1)
Ranjana Negi; Gunjan Sharma*. ANALYTICAL STUDY OF YASHTAYADI LEPA IN VIDALAKA KARMA. Int J Ayu Pharm Res 2020, 8, 51-55.