(1)
*Vijayalakshmi S; Abdul Khader. PREVENTING APATHYANIMITTAJA MADHUMEHA - AN AYURVEDIC APPROACH. Int J Ayu Pharm Res 2019, 7, 73-75.