(1)
*Vijaya Lekshmi R; M. A. Shajahan; V.C. Indulekha. ETHNOBOTANY OF KERALA’S KARKIDAKA KANJI (MEDICATED GRUEL). Int J Ayu Pharm Res 2019, 7, 58-62.