(1)
Prashant Sakharam Bhokardankar; Sandeep Gorakh Mane; Bhupendra Prakash Khairanar. AN OVERVIEW OF SHATAVARI (ASPARAGUS RACEMOSUS) AN AYURVEDIC DRUG . Int J Ayu Pharm Res 2019, 7, 60-65.