(1)
*Rashmi Joshi; Pravesh Kumar; Balkrishan Panwar; Uttam Kumar Sharma. CLINICAL EVALUATION OF ARAGHVADHADI VIRECHANA YOGA IN THE MANAGEMENT OF HYPOTHYROIDISM. Int J Ayu Pharm Res 2019, 7, 29-34.