(1)
B.Pushpalatha; Sujata Kadam; K.Bharathi; K.S Sakhitha. PREPARATION AND PHYSICOCHEMICAL EVALUATION OF MRIDU APAMARGA KSHARA . Int J Ayu Pharm Res 2019, 7, 16-20.