(1)
Kumar Dash, *Manoj; Joshi, N. PHARMACEUTICAL PREPARATION OF LAUHA BHASMA . Int J Ayu Pharm Res 2019, 7, 26-34.