[1]
Shashi Rekha V 2024. Ayurveda Upachara on Amavata. International Journal of Ayurveda and Pharma Research. 12, 1 (Feb. 2024), 76-79. DOI:https://doi.org/10.47070/ijapr.v12i1.3069.