[1]
Khandagale Sandip.S, Supekar Amol.V, Sarukh Vikram.S, Bhasme Prajakta.S, Shaikh Akiburrehman, Shaikh Uwes and Shaikh Fardin 2023. Formulation and Evaluation of Herbal Neem Anti-Dandruff Shampoo. International Journal of Ayurveda and Pharma Research. 10, 12 (Jan. 2023), 36-41. DOI:https://doi.org/10.47070/ijapr.v10i12.2471.